Breaking News

กระทรวงแรงงาน รับสมัครคนไทย วุฒิ ม6 ไปฝึกงานที่ญี่ปุ่น อยู่ฟรี มีเงินเดือน จบแล้วมีงานทำ

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กรไอเอ็ม เจแปน IM Japan ปี 2563 ครั้งที่ 1 ระยะเวลาฝึกงาน 3 ปี โดยไอเอ็ม เจแปน จะจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินไป กลับ กรุงเทพมหานคร โตเกียว กรุงเทพฯ

นายสุชาติ กล่าวว่า ในเดือนแรกผู้ฝึกงานเทคนิคจะได้รับเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 80000 เยน หรือประมาณ 22200 บาท และ ไอเอ็ม เจแปน จะรับผิดชอบค่าที่พัก ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ ยกเว้นค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เดือนที่ 2 ถึงเดือนที่ 36 จะได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่กฎหมายญี่ปุ่นกำหนด และผู้ฝึกงานเทคนิคจะต้องรับผิดชอบค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ และค่าประกันสังคม รวมทั้งค่าภาษีตามที่กฎหมายญี่ปุ่นกำหนด

เมื่อฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นครบ 3 ปี จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกงาน และจะได้รับเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพจำนวน 600000 เยน หรือประมาณ 167000 บาท อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพเมื่อเดินทางกลับประเทศไทย

ทั้งนี้ ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร

https://s.lazada.co.th/l.b3TU

อายุ 20 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์

จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ม6 หรือเทียบเท่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส ไม่จำกัดสาขาวิชา

ผู้ชายความสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร และผู้หญิงความสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร

น้ำหนักได้สัดส่วนกับส่วนสูง

สุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์

ไม่มีความประพฤติเสียหาย

ไม่เคยเป็นผู้ไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคที่ประเทศญี่ปุ่นโดยใช้วีซ่า Technical Intern

ไม่เคยทำงานในประเทศญี่ปุ่นโดยการแจ้งไปทำงานด้วยตนเอง

ไม่เคยทำงานหรือเข้าเมืองหรือ พำนักอาศัยโดยผิดกฎหมายทั้งในประเทศญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆ

ไม่เคยเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกและถูกตัดสิทธิออกจากการฝึกอบรมก่อนเดินทางไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น

สายตาปกติ

สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในช่วงระหว่างการฝึกอบรมในประเทศไทยและระหว่างการฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นได้

สำหรับหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร ได้แก่

1 ใบสมัครสอบคัดเลือก

2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

3 บัตรประจำตัวประชาชน

4 ทะเบียนบ้าน

5 หลักฐานการศึกษา

6 หลักฐานการพ้นภาระการรับราชการทหาร เพศชาย

7 ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าสุขภาพแข็งแรง สายตาปกติและตาไม่บอดสี

ผู้สนใจติดต่อยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานได้ที่

1 กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ชั้น 10 กระทรวงแรงงาน กรุงเทพมหานคร

2 สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 ถึง 10 หรือที่สำนักงานจัดหางานทุกจังหวัด ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม ถึง 13 ธันวาคม 2562

โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมหรือค่าสมัครใดๆ ทั้งสิ้น โดยการสมัครในครั้งนี้ศูนย์สอบจะอยู่ที่ จังหวัด ขอนแก่น และขอย้ำเตือนว่าอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างว่าสามารถจัดส่งให้ ไปทำงานได้ โดยหลอกให้จ่ายเงินค่าบริการเพราะอาจถูกหลอกเสียเงินฟรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ โทร. 02 245 1021 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร 1506 กด 2

ที่มา กระทรวงแรงงาน , mumkhao

กดติดตามเพจเราได้ที่นี่เลย

About sawasdeesocial

Check Also

เปิดประวัติ จุน วนวิทย์ เจ้าของฮาตาริ ผู้ใจบุญบริจาค 900 ล้าน ให้มูลนิธิรามาธิบดี จบเพียง ป.2

Facebook iconFa …